loveandseek kostenlose Credits

NA« kA«tA« KushtetutA« tA« re u parashikua krijimi i institucionit tA« ri tA« Avokatit te Popullit

NA« kA«tA« KushtetutA« tA« re u parashikua krijimi i institucionit tA« ri tA« Avokatit te Popullit

Avokati i Popullit nuk vendos direkt vetA« pA«r t’ju dhA«nA« tA« drejtat personit qA« ankohet, por bA«n rekomandime pA«r vA«nien nA« vend tA« sA« drejtA«s sA« shkelur tek organi i administratA«s publike qA« sipas tij ka shkaktuar shkeljen e saj. NA« rastet kur organi pA«rkatA«s nuk reagon ndaj rekomandimeve tA« Avokatit tA« Popullit, ky i fundit mund t’i drejtohet shkallA«-shkallA« organeve mA« tA« larta nA« hierarki, deri edhe Kuvendit (Parlamentit) myself njA« raport, duke propozuar edhe masa konkrete pA«r vA«nien nA« vend tA« sA« drejtA«s sA« shkelur.

Kushtetuta kA«rkon qA« Avokati i Popullit tA« zgjidhet me personally jo mA« pak se 3/5 tA« tA« gjithA« deputetA«ve

  • Presidenti i RepublikA«s
  • Kryetari i KA«shillit tA« Ministrave
  • UrdhA«rat myself karakter ushtarak tA« Forcave tA« Armatosura
  • Konfliktet civile ku nuk janA« palA« organet age administratA«s publike (marrA«dhA«niet civile ndA«rmjet personave privatA« ose tregtarA«).

Nga njA« vA«shtrim retrospektiv i tA« gjithA« veprimtarisA« pA«r ngritjen dhe zhvillimin e Institucionit tA« Avokatit tA« Popullit, rezulton se progresi i tij i shpejtA« dhe suksesi nA« rritjen elizabeth besimit tA« publikut kanA« bA«rA« pA«rshtypje pozitive, si tek faktori i brendshA«m, ashtu edhe ai ndA«rkombA«tar.

Traumat sociale qA« ndodhA«n nA« ShqipA«ri, gjatA« 10 viteve tA« parA« tA« tranzicionit, (1991-2000) si pasojA« elizabeth ndryshimit loveandseek Bewertungen te sistemit politik, duhet thA«nA«, nuk mundA«n tA« menaxhoheshin me personally pA«rgjegjshmA«ri nga institucionet tradicionale tA« shtetit. Policia, ushtria, gjykatat dhe struktura tA« tjera qA« pA«rcaktojnA« ekzistencA«n e shtetit, nA« vitin 1997, pA«r njA« kohA« tA« shkurtA«r, nA« njA« pjesA« jo tA« vogA«l tA« territorit tA« shtetit ranA« nA« kolaps tA« plotA«. QA« nga ky second u dA«shmua se edhe komuniteti nderkombetar, i pranishA«m dhe me personally ndikim tA« madh nA« ShqipA«ri, qA« nA« fillimet e proceseve demokratike, pas vitit 1997 zbatoi njA« strategji tjetA«r, atA« tA« programeve tA« zhvillimit pA«r ngritjen dhe forcimin age institucioneve tA« reja demokratike tA« shtetit shqiptar.

Kushtetuta elizabeth re shqiptare qA« u aprovua myself referendum nA« vitin 1998 A«shtA« njA« kontribut sa i ekspertA«ve vendas, aq edhe atyre ndA«rkombA«tarA«. NA« shkurt tA« vitit 1999 Parlamenti shqiptar miratoi edhe ligjin pA«rkatA«s me 40 nene a€?PA«r Avokatin elizabeth Popullita€?, i cili A«shtA« njA« kombinim midis ligjit Danez dhe atij Suedez.

Procesi i parA« i zgjedhjes sA« Avokatit tA« Popullit u zhvillua nga Parlamenti shqiptar mA« 16 shkurt 2000. Kuvendi i ShqipA«risA«, kA«tA« detyrA« ia besoi pA«r herA« tA« parA« z. Ermir Dob edhe pA«r njA« mandat tA« dytA«, deri nA« 16 shkurt tA« vitit 2010.

Nga facts 16 Shkurt 2010 deri myself 4 Nentor 2010, funksionin age Avokatit tA« Popullit nA« Detyre e kreu z. Riza Poda, ndA«rsa nga kjo datA« elizabeth deri ne daten 22 Dhjetor 2011, kA«tA« detyrA« elizabeth kreu zj. Florina Nuni.

Krahas Avokatit tA« Popullit, me personally propozim tA« ketij tA« fundit, Parlamenti shqiptar, ka zgjedhur apo rizgjedhur perkatesisht mandateve, edhe komisioneret e Avokatit tA« Popullit, dhe konkretisht: z. Agron A‡aushi (2000-2003); z. Jorgo Dhrami (2000-2003 dhe 2004-2007); zj. Florina Nuni(2000-2003, 2007-2010 dhe 2010-2013); z. Riza Poda (2004-2007 dhe 2007-2010); z. Skender Haluca (2007-2010); zj. Anila Nepravishta(2010-2013); z. Arben ShkA«mbi (2010-2013).

NA« datA«n 22 Dhjetor 2011, Kuvendi i ShqipA«risA«, me 127 vota Pro tA« deputetA«ve tA« pranishA«m, zgjodhi z

From 1997, Mrs. Ballanca has been an associate from the Chamber of supporters in Tirana and owner of numerous roles into the panel of Directors for the Tirana Chamber additionally the National system in the Advocates Chamber. She’s started a member of the worldwide club connection from the 12 months 2000.

NA« mbrojtje tA« interesave tA« njA« komuniteti tA« gjA«rA«, tA« cilA«t mund tA« preken nga proA§edimi administrativ, Avokati i Popullit ka tA« drejtA« tA« fillojA« njA« procedim administrativ dhe tA« marrA« pjesA« nA« tA«, nA« pA«rputhje myself kA«rkesat elizabeth Kodit tA« ProcedurA«s Administrative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *